Preguntes sobre mediació

Preguntes sobre mediació

Què és la mediació?

La mediació és una forma de resoldre disputes. S’ajuda a trobar solucions de manera conjunta.

A l’àmbit de les famílies, s’anomena mediació familiar. La situació més freqüent es dóna després d’una separació o divorci, per posar-se d’acord pel que fa a temes que pertoquen als fills, però la mediació també és vàlida i s’aplica a altres tipus de divergències vitals entre persones.

Quin tipus de situacions poden resoldre’s per la via de la mediació familiar?

➢Desacords entre progenitors que s’han separat sobre com criar als seus fills, on viuran els fills, com es repartiran els deutes o patrimoni…

➢Desacords entre progenitors que es van divorciar o separar fa anys i volen plantejar canvis (d’escola, activitats extraescolars, etc…), o cerquen solucions a problemes dels nens.

➢Disputes entre progenitors i els seus fills.

➢Desacords entre germans sobre la cura dels seus progenitors grans o germans amb discapacitats.

➢Contacte d’avis amb els seus néts.

➢Disputes econòmiques entre familiars.

➢Disputes entre familiars en empresa familiar.

➢Problemes de comunicació entre familiars.

➢Adopció i acolliment.

Mediació és el mateix que arbitratge?

No, a l’arbitratge planteges la disputa a una tercera persona que emet una decisió que t’obliga legalment. A la mediació, els participants mantenen control sobre els resultats. Simplificant, la mediació seria una negociació assistida.

Quins beneficis aporta la mediació familiar en comparació amb el litigi judicial?

La recerca indica que la mediació:

  • Redueix el cost econòmic i emocional.
  • S’arriba a una resolució amb més rapidesa.
  • Els acords mediats tenen un nivell de compliment més elevat perque ambdós han participat en crear-los.
  • Es passa d’una situació de guanyadors contra perdedors a una altra en la que totes les parts implicades hi surten guanyant.

En quin moment de la disputa es pot acudir a mediació?

La mediació pot ser beneficiosa al començament d’una disputa o en diverses fases, fins i tot quan s’ha començat un procés judicial.

Quan més judicialitzat el cas, més conseqüències negatives s’hauran de superar, però l’alleujament serà més gran a l’arribar a acords. En alguns països, per norma, totes les parelles que es separen han de passar per la mediació.

Qui son els mediadors?

Els mediadors son professionals de diversos camps, com la psicologia, advocacia, educació o treball social formats en mediació que segueixen un codi de pràctica.

A Catalunya, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, habilita als mediadors que compleixen els requeriments per a la pràctica de la mediació familiar i de la mediació intrajudicial per als casos judicialitzats.

Puc consultar amb un advocat o psicòleg en el decurs de la mediació?

La mediació no substitueix els serveis d’un advocat o psicòleg. Es recomana als participants que obtinguin assessorament legal. Els participants poden consultar un advocat o psicòleg abans, durant o després de la mediació.

En la mediació, no assessoren legalment ni fan teràpia.

Són legalment vinculants els acords de mediació?

Les solucions o declaracions d’intencions dels participants a les que s’arriba per la via de la mediació es redacten en forma d’acords. La legislació actual no ha donat un estatus especial als acords obtinguts per via de la mediació familiar.

Aquests acords són legalment vinculants quan no fan referència a menors o a adults amb discapacitat.

Si els acords fan referència a menors o adults amb discapacitat, per tal que siguin legalment vinculants, els acords s’hauran de ser homologats legalment. Per això, en un procés de divorci, els advocats han d’incloure aquests acords en el conveni regulador, de forma que s’evidenciï l’acord mutu i, un cop traslladat al Jutjat, es converteixi en un document que obliga legalment.

Quan pot costar la mediació?

La mediació es cobra per sessions. La durada és aproximadament d’una hora i quart.

A no ser que s’acordi una altra manera de fer-ho ja a la primera sessió, es factura la meitat a cadascun dels participants (en el cas dels progenitors) o a parts proporcionals (en el cas de germans, per exemple).

Quins principis regeixen la mediació?

  • Empoderament: Reforça la idea de que les persones que participen en el procés poden prendre decisions que afecten a la seva vida i a la dels seus fills.
  • Voluntarietat: Cadascú dels participants té el dret d’escollir iniciar el procés de mediació.
  • Confidencialitat: Tot el que se parla en les sessions i els documents que s’aporten son confidencials. Ni els participants ni els seus lletrats poden emprar el material de les sessions davant del jutge.  En casos derivats pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, els documents signats pels participants quedaran arxivats al centre esmentat.
  • Neutralitat: Els mediadors “no van a favor” d’un o de l’altre participant.

Què passa en les sessions de mediació?

En la primera sessió, la mediadora descriu el procés de mediació i s’assegura que ambdues parts presenten les seves propostes de temes pendents de mediació. Es decideix quina informació caldrà aportar en altres visites. En aquesta o altre sessió posterior, pot sorgir la possibilitat de requerir l’opinió d’experts (pèrits, contables, advocats, psicòlegs, etc.)

A les visites següents, el procés pot variar d’una família a l’altra. Per norma general, per a cada tema en mediació es segueixen unes passes facilitades per la mediadora familiar: cada participant expressa el seu punt de vista, es desenvolupen opcions, es fa negociació conjunta i s’arriba a acords.