Pla de parentalitat

Pla de parentalitat

La Llei 25/2010, del 29 de Juliol del llibre segon del Codi Civil de Catalunya,

relatiu a la persona i a la família, aporta una novetat pel que fa referència a les ruptures de parella:

–       S’introdueix el terme coparentalitat i elimina el polèmic terme custòdia.

–       Es vol afavorir els drets del nen/a a:

➢mantenir una relació amb els dos progenitors

➢ser atès pels dos progenitors

➢mantenir relacions amb els germans i els avis

–       I el dret i obligació dels progenitors:

➢a exercir les responsabilitats parentals.

➢afavorint que ambdós progenitors comparteixin les seves responsabilitats envers els fills després de la ruptura.

Què és el pla de parentalitat?

És un document que els progenitors aporten en un procés de separació o divorci.

 

Quina informació inclou el pla de parentalitat?

El pla de parentalitat ha de concretar aspectes com:

  • la manera en que ambdós progenitors exerciran les responsabilitats parentals: guarda, cura, educació, etc.
  • on viuran els fills, amb qui i quan, com es repartiran les tasques en relació a les activitats quotidianes dels fills,
  • com es faran les entregues
  • a quina escola aniran i quines activitats extraescolars faran,
  • com es comunicaran sobre els temes dels fills, etc.
  • com es comunicaran quan no estiguin amb els fills(es)
  • com compliran amb les obligacions d’informar i consultar amb l’altre progenitor
  • relació amb els avis i àvies
  • canvis de domicili

El pla de parentalitat no inclou l’ús del domicili familiar o els aspectes econòmics (aquests estaran reflectits en el conveni regulador).

 

Si no hi ha acord sobre el pla de parentalitat o si aquest no s’ha aprovat, correspon a l’autoritat judicial determinar com s’han d’exercir les responsabilitats parentals i, en particular, la guarda del menor, atenint-se al caràcter conjunt d’aquestes i a l’interès superior del menor.

Es preferible que siguin els mateixos progenitors que es posin d’acord en l’organització de la coparentalitat post-divorci.

 

Serveis en relació al pla de parentalitat

A la seva consulta, la Dra. Capdevila pot:

–       Orientar a progenitors per preparar un pla de parentalitat, tenint en compte les característiques i necessitats dels fills(es) i la família. Aquest pla s’inclourà en el conveni regulador que prepararà l’advocat /da perquè sigui homologat en el jutjat.

–       Realitzar una mediació familiar per consensuar un pla de parentalitat (parcial o total) quan hi hagi desacords.

–       Exercir de coordinadora de parentalitat per aquelles famílies en situació d’alta conflictivitat crònica post-divorci.

–       Avaluar el benestar del fill(a) i el vincle amb cada progenitor per poder elegir la distribució de temps o calendari que millor s’adapti a les necessitats del fill(a).